fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

Atidarykduris.lt privatumo politika

Mes (Atidarykduris.lt) gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Atidarykduris.lt privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles, naudojantis interneto svetaine Atidarykduris.lt (toliau tekste vadinama – Svetaine). Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus. 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

1.1.1. Amens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.1.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.1.4. Slapukai (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto Svetainė įrašo į lankytojo (Jūsų) kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai lankytojas (Jūs) apsilanko Svetainėje. Sekantį kartą apsilankius Svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad Svetainė galėtų atpažinti lankytojo (Jūsų) kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

1.2. Atidarykduris.lt tvarkydama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi šia Privatumo politika, Atidarykduris.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

1.3. Informacija, kurią Atidarykduris.lt renka apie duomenų subjektą (Jus), priklauso nuo to, kokią informaciją apie save duomenų subjektas (Jūs) pateikia Atidarykduris.lt, kai įsigyja prekes, dalyvauja akcijose, sutinka su slapukų naudojimu.

1.4. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų (išreikšti sutikimo su slapukų naudojimu, asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais), tačiau gali būti, kad tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

1.5. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine, t.y.: duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus.

1.6. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Privatumo politikos 1.2. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais, Jūsų sutikimu, kurio turinys nurodys kiekvieną kartą nurodys duomenų tvarkymo tikslą.

1.7. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

1.8. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.1. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl
2.1. Naudodamiesi elektroninės parduotuvės paslaugomis, arba sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus mūsų interneto svetainėje, kartu pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

2.1.2. Elektroninė parduotuvė

2.1.2.1. Asmens duomenų kategorijos: El. paštas, vardas, pavardė, telefonas, prekių sąrašai (pavadinimas, data, prekės, suma) pristatymo (jei pasirenkama pristatymo paslauga) ir/ar atsiskaitymo adresas(-ai), prekių atsiėmimo vieta, užsakymų sąrašas (užsakymo numeris, užsakymo data, prekės, prekių skaičius, pristatymo data, užsakymo įvykdymo data, suma (prekių kaina ir suteiktos nuolaidos)), mokėjimo informacija, įskaitant banko sąskaitos duomenis apmokėjimo dokumentai ( sąskaita-faktūra ir kt.), parašas prekių perdavimo-priėmimo dokumente, elektroninių laiškų duomenys, informacija apie grąžinimą.

2.1.2.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Sutarties (užsakymo) su Jumis sudarymas ir vykdymas, arba veiksmų prieš sudarant sutartį ėmimasis (BDAR 6 str, 1 d. b punktas).

2.1.2.3. Norėdami apsipirkti elektroninėje parduotuvėje, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų prekių ir (ar) produktų.. Jeigu elektroninėje parduotuvėje užsakote prekes ir/ar paslaugas kitam asmeniui ar kito asmens vardu, Jūs turite informuoti ir gauti to asmens sutikimą pateikti jo/jos asmens duomenis mums bei užtikrinate, kad šis asmuo suprato ir susipažino su šia Privatumo politika. Ši kito asmens informacija bus naudojama tik kaip nurodyta šiame Privatumo politikos skyriuje. 

2.1.3. Prekių keitimas ir (arba) grąžinimas, pinigų grąžinimas

2.1.3.1. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (pinigų grąžinimo į banko sąskaitą atveju),parašas. 

2.1.3.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis mums taikoma teisine prievole (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) bei tikslu tinkamai vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

2.1.3.3. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad būtų užtikrinama jūsų teisė grąžinti ir (arba) pakeisti prekes pagal įstatymus ir vidaus procedūras, taip pat tam, kad grąžintume pinigus į jūsų banko sąskaitą, tais atvejais kai, pavyzdžiui, permokate už mūsų prekes, kai grąžintina suma viršija 300 Eur ir t.t. Jūsų kontaktinė informacija tvarkoma tam kad, prireikus galėtume su jumis susisiekti (pvz. kai pateikiate mums netikslią informaciją).
2.1.3.4. Tam, kad galėtumėte grąžinti ir (arba) pakeisti prekes, taip pat tam, kad grąžintume pinigus į sąskaitą turite pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite šių duomenų, mes negalėsime užtikrinti jūsų teisės grąžinti ir (arba) pakeisti prekes, taip pat negalėsime jums grąžinti pinigų į banko sąskaitą.
2.1.3.5. Informaciją apie jus gauname kai jūs užpildote prekių keitimo ir (arba) grąžinimo aktą, prašymą grąžinti pinigus.

2.1.4. Prašymų, paklausimų, skundų nagrinėjimas

2.1.4.1. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas, skundo ar kito paklausimo aprašymas, pirkimo istorija.

2.1.4.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis mums taikoma teisine prievole atsakyti į jūsų paklausimus pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymą (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), mūsų teisėtais interesais įsitikinti, kad Jūsų pateiktas skundas, prašymas, pretenzija ar kitas paklausimas yra teisėtas ir jį išnagrinėti, taip pat dėl teisėtų Atidarykduris.lt interesų – mokėjimų bei skolų valdymo ir išieškojimo, esant ginčams, pretenzijoms, reikalavimams apginti Atidarykduris.lt pažeistas teises bei teisėtus interesus (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). 

2.1.4.3. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvertinti ir išspręsti Jūsų prašymus, paklausimus,  skundus,  įsitikinti, kad jie yra pagrįsti ir pateikti Jums atsakymą, taip pat siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.
2.1.4.4. Skundo teikimo atveju, jūs privalote pateikti mums savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, skundo aprašymą ir dokumentus, patvirtinančius jūsų skundo teisėtumą. Jei nepateiksite nurodytos privalomos informacijos, mes negalėsime įvertinti ir išspręsti jūsų skundo. Mes leidžiame jums pasirinkti, ar norėtumėte gauti atsakymą į savo prašymą, paklausimą,skundą, ir kokiu būdu norėtumėte jį gauti, todėl savo pasirinkimu galite nurodyti telefono numerį arba el. pašto adresą. Jei nepateiksite nurodytos informacijos, mes negalėsime pateikti jums atsakymo.
2.1.4.5. Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums minėtus prašymus, paklausimus,skundus kreipdamiesi į Mus.

2.1.4.6. Visi su nagrinėjamu skundu ar pateiktais prašymais, paklausimais susiję asmens duomenys, bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų išsprendimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei asmens duomenys reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju arba iki kol sueis LR teisės aktuose nustatytas saugojimo terminas, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis. 

2.1.5. Statistinė analizė ir slapukai

2.1.5.1. Siekiant užtikrinti efektyvų, sklandų ir saugų Svetainės veikimą, naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs patvirtinate savo sutikimą dėl slapukų naudojimo, kurį galėsite bet kada atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

2.1.5.2. Asmens duomenų kategorijos:  miestas, prekių sąrašas, mėgstamų prekių sąrašas, elektroninės parduotuvės užsakymų sąrašas, grąžinimų duomenys.Mes taip pat automatizuotomis priemonėmis tvarkome Jūsų apibendrintus asmens duomenis statistiniais tikslais, pavyzdžiui analizuojame kokios prekės buvo pridėtos į mėgstamų prekių sąrašą, nes šie duomenys padeda mums kurti statistinio ATIDARYKDURIS.LT pirkėjo paveikslą ir rinkos strategiją, o išsiaiškinus ATIDARYKDURIS.LT pirkėjų  poreikius – tobulinti ATIDARYKDURIS.LT prekes bei paslaugas. Statistinės analizės veiksmai neturi jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad Svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant Svetainėje.

2.1.5.3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

2.1.5.4. Savo naršyklės nustatymuose Jūs turite galimybę nustatyti slapukų naudojimo sąlygas. Tai reiškia, kad pagal savo pageidavimą galite sutikti arba nesutikti su slapukų naudojimu, iš dalies (pvz. laikinai) apriboti arba visiškai išjungti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.

2.1.5.5. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

2.1.5.6. Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.1.5.8. Nustatymų pakeitimas visada galioja tik vienai naršyklei. Jei naudojate kelias naršykles, turite pakeisti visų naršyklių nustatymus atskirai. Be to, Jūs galite bet kada ištrinti slapukus iš daugialypės terpės atminties.

2.1.6. Tiesioginė rinkodara 

2.1.6.1. Asmens duomenų kategorijos:

vardas, el. paštas, el. pašto sąveika  (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).

2.1.6.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: gavę Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a punktas), tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome Jūsų Asmens duomenis.

2.1.6.3. Jei mūsų interneto Svetainėje sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūsų nurodytu el. pašto adresu siunčiame Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą.
2.1.6.4. Jeigu elektroninėje parduotuvėje kito asmens elektroniniu paštu siunčiate prekių krepšelį, Jūs turite informuoti ir gauti to asmens sutikimą pateikti jo/jos asmens duomenis mums bei užtikrinate, kad šis asmuo suprato ir susipažino su šia Privatumo politika. Ši kito asmens informacija bus naudojama tik kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
2.1.6.5. Taip pat galime pakviesti Jus sudalyvauti apklausoje apie tai, kokias prekes mėgstate, kodėl perkate vienus ar kitus gaminius. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti pasiūlymus Jūsų poreikiams. Tačiau dalyvavimas apklausose nėra privalomas.
2.1.6.6. Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

3. Kaip mes renkame informaciją apie Jus
3.1. Jūsų asmens duomenis gauname, kai naudojatės elektroninės parduotuvės paslaugomis, susisiekiate su mumis ar užsisakote naujienlaiškį. Kai atsiskaitinėjate elektroninėje parduotuvėje, jūsų apmokėjimo duomenis gauname iš banko. Taip pat Jūsų duomenis galime gauti iš elektroninės parduotuvės naudotojo, kai jis užsako prekes ir/ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje Jums ar Jūsų vardu, Jūsų sutikimu nusiunčia elektroniniu paštu prekių krepšelį.

4. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis  

4.1.  Elektroninių laiškų duomenys, pavyzdžiui, kai elektroninėje parduotuvėje į savo elektroninį paštą nusiunčiate prekių krepšelį, saugomi šį laikotarpį: elektroninio laiško turinys – 72 valandas, o gavėjas, elektroninio laiško pavadinimas – 15 dienų.

4.2. Sutarties (užsakymo) sudarymo ir vykdymo tikslu Jūsų pateikti asmens duomenys (pirkimo-pardavimo (užsakymo), apmokėjimo dokumentuose (sąskaitoje-faktūroje ir kt.), prekių keitimo ir (arba) grąžinimo akte esantys asmens duomenys) bus saugomi iki bus pilnai įvykdyta kiekviena tokia sutartis ir sueis ilgiausias garantijos terminas, kuris taikomas daiktų, paslaugų ir/ar darbų kokybei pagal sudarytą sutartį, jeigu tokia garantija yra taikoma, tačiau bet kuriuo atveju – 10 metų po sutarties (užsakymo) įvykdymo.

4.6. Duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informacija apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan. bus saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus. .

4.8. Pats Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis (įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais, sutinkant su slapukų naudojimu ir kt.) bus saugomas visą sutikimo galiojimo laikotarpį ir 2 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.

4.9. Ilgesni nei šios Privatumo politikos 4.1. – 4.8. punktuose nustatyti terminai taikomi kai siekiama įvykdyti teisės aktuose nustatytas prievoles (tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu) ar siekiama teisėtų Atidarykduris.lt interesų, kas sąlygoja būtinybę saugoti asmens duomenis ilgiau. Tokiais atvejais asmens duomenys Atidarykduris.lt saugomi teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu bei tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Atidarykduris.lt interesus.

5. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis
5.1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
a)    Įmonėms, su kuriomis dirbame
Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas, t. y. mūsų duomenų tvarkytojams. Tai yra: 
1) IT sistemų priežiūros įmonėms ir IT pagalbos įmonėms, kurios duomenis tvarko Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose; 
2) įmonei, kuri mums teikia tiesioginės rinkodaros naujienlaiškių siuntimo paslaugas, įsikūrusiai Lietuvoje. Minėta įmonė taip pat pasitelkia pagalbinius duomenų tvarkytojus, kurie teikia duomenų centro paslaugas ir duomenis tvarko Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

3) įmonei teikiančiai SMS centro paslaugas, kuri duomenis tvarko Lietuvoje. 
Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

b)    Kita 
Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams. Taip pat, kai perkate elektroninėje parduotuvėje ir pasirenkate pristatymą į namus, pristatymui reikalingus asmens duomenis perduodame įmonėms, kurios pristato elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes. Kai atsiskaitote elektroninėje parduotuvėje Jūsų asmens duomenis, susijusius su užsakymu perduodame bankui ir banko pasirinktam mokėjimų portalo techniniam paslaugos teikėjui.
c)    Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas
Mes perduodame jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

6. Asmens duomenų apsauga
6.1. Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:
a)    Saugumas
Jūsų duomenų apsaugai taikome tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina duomenų tvarkymo atitiktį taikomiems įstatymams ir apsaugo nuo įvairių grėsmių: atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo, neteisėtos prieigos. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

7. Jūsų teisės
7.1. Jūs turite šias teises:
a)   teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

b)  teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
c)    teisę reikalauti ištaisyti netikslius ir/ar nepilnus asmens duomenis.
d)    teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo mums juos toliau turėti, arba buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti arba sustabdyti (apriboti) savo asmens domenų tvarkymą. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu
e)    teisę susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums ar perduoti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą, jei taikytina);

f)    teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų (Duomenų valdytojo) teisėtu interesu. Galite ja pasinaudoti, jei manote, kad jūsų asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų Asmens duomenis; 
g)    teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai;
h)    teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. 

7. Privatumo politikos pakeitimai
Reguliariai peržiūrime savo Privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2023 m.liepos 23 d.

Pirkinių krepšelis