fbpx

PIRKIMO–PARDAVIMO „atidarykduris.lt“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas Parduotuvėje.

2.2.  Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik perskaitęs ir sutikęs su Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo pateikimo užbaigimas ir prekės ir/ar paslaugos užsakymas nėra galimas. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato.

2.3. Pardavėjas pasilieka  teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.4. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas

2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika (kuri skelbiama https://www.Atidarykduris.lt.lt/privatumo-politika/), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Šioje Parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

c) veiksnus nepilnametis, sulaukęs 16 (šešiolikos) metų, teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas);

d) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

e) visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

3.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad, remiantis šių Taisyklių 3.1. punktu, jis turi teisę pirkti Prekes šioje Parduotuvėje.

3.3. Norėdamas įsigyti Prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje užpildydamas elektroninę užsakymo formą bei pateikdamas atitinkamuose Pardavėjo laukuose Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą, taip pat nurodo kitą informaciją (jeigu Pardavėjas nurodo, kad atitinkamą informaciją reikalinga nurodyti pateikiant užsakymą).

3.4. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

3.5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:

3.6.1. pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo Prekių pristatymo adresą arba Prekių atsiėmimo būdą;

3.7.1. susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka suformuotą Prekių užsakymą.

3.7.2. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir/ar telefonu), kuriuo patvirtinamas užsakymo gavimas. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užbaigti užsakymo ir užsakyti Prekių.

3.8. Iki sutarties sudarymo, Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas Pirkėjo apmokėjimas už Prekes ir/ar kad užsakymas yra vykdomas arba įvykdytas, taip pat informaciją, dėl Prekės atsiėmimo ir pan.

3.9. Sudarius Sutartį Pirkėjui jo pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo išankstinė elektroninė sąskaita – faktūra su pirkimo duomenimis (pasiūlymas). Pažymėtina, kad sąskaita – faktūra išrašoma Prekių pristatymo ar Prekių atsiėmimo dienos data.

3.10. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Pirkimo–pardavimo sutartis Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo Privatumo politikoje nustatytais terminais ir tvarka.

3.11. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Prekių kainą ir priimti el. Parduotuvėje užsakytas Prekes.

3.12. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų Prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos Prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir/ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų tokiu pačiu būdu, koks buvo atliktas Pirkėjo mokėjimas.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.2. atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, nenurodęs priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str. išlaidų, atsisakyti nuotolinės Sutarties, sudarytos el. Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui laisva forma raštu, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų LR Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

4.1.3. grąžinti ir/ar pakeisti nekokybiškas ir/ar netinkamai sukomplektuotas Prekes, pasinaudoti Prekėms taikomomis garantijomis, vadovaujantis LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka;

4.1.4.  į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises

.4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti užsakytų Prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį) ir priimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka;

4.2.2. priimdamas Prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat šių Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie aiškiai matomus prekės defektus, prekių kiekio, asortimento ar komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

4.2.3. pasirinkęs Prekių atsiėmimo būdą Prekių atsiėmimo vietoje, nedelsdamas atsiimti Prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;

4.2.4. pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas Pardavėjui jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

4.2.5. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys ir/ar Prekių pristatymo duomenys (pristatymo adresas ir kt.);

4.2.8. nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve, įsipareigoja naudotis Parduotuve sąžiningai ir teisingai;

4.2.9. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

5.1.2. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

5.1.3. pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su  Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;

5.2.2. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos Prekės arba Pirkėjui atsisakius Pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

6. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme yra nurodomos eurais.

6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Prekių kaina ir mokėtina suma už Prekes, Pirkėjui yra nurodoma suformavus Prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti Prekių užsakymo procedūros, užbaigti užsakymo ir užsakyti Prekių. 

6.3. Prekių pristatymo paslaugos įkainiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas“.

6.4. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą – naudojantis el. bankininkyste ar banko pavedimu. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti atsiskaitymo forma per el. bankininkystę, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Medicinos bankas“ bei Lietuvos centrinė Kredito Unija. Pinigus Pirkėjas perveda į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

6.5. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, sąskaitos – faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.6. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas elektroniniu paštu.  

  1. 7.    PREKIŲ ATSIĖMIMAS

7.2.  Prekes atsiėmimui Prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas paruoš per 1-5 darbo dienas, jeigu atitinkama Prekė yra sandėlyje, o jeigu Prekės nėra sandėlyje – per nurodytą Prekių aprašymuose terminą, bet ne vėliau kaip per 50 dienų, tokiu atveju, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę atsiimti Prekes. Pirkėjas, atvykęs atsiimti Prekių į Prekių atsiėmimo vietą, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Prekių užsakymo informaciją/ patvirtinimo pranešimą. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, reikalingas   įgaliojimas, o jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo ir atsiima Prekes ne pats, tuomet Pirkėjas, teikdamas užsakymą, šį asmenį nurodo kaip Prekių gavėją. Pirkėjui nepateikus minėtų dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti Prekes.

7.3.   Pirkėjui atsiėmus Prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui. 

8. PREKIŲ PRISTATYMAS 

8.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.

8.3. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio, kainos, gabaritinių matmenų bei Prekių pristatymo vietos:

8.3.1. Prekes pristatome visoje Lietuvoje Pirkėjo nurodytu adresu. Jeigu užsakymo suma yra didesnė kaip 300,00 EUR pristatymas nemokamas.

8.3.2. Išimtiniu atveju, informacija apie įkainius ir sąlygas gali būti suteikta skiltyje Kontaktai nurodytu telefonu.

8.3.3. Atvejais, kuomet yra gabenami paletiniai kroviniai Prekių pristatymo paslauga papildomai kainuoja 40 Eur/paletė visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją). Nurodyta fiksuota kaina, dėl paletinio krovinio gabaritų kaina gali skirtis. Informacija apie tai – susisiekus su skiltyje Kontaktai nurodytais kontaktais.

8.3.4. Prekių pristatymo kaina, Pirkėjo nurodytu adresu Kuršių Nerijoje yra sutartinė (prieš patvirtinant užsakymą, prašome kreiptis telefonu +370 62834074.

8.4. Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymo paslaugą, Prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir/ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už užsakomas Prekes.

8.5. Prekės Pirkėjams pristatomos per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, jeigu Prekė yra sandėlyje. Kitu atveju, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui, per nurodytą prekių aprašymuose  terminą, bet ne vėliau kaip per 50 dienų. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas informuojamas el. paštu ir/ar telefonu. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį Prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir/ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus Prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

8.7. Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina visas pristatymo detales. 

8.8. Priimdamas Prekes, Pirkėjas privalo apžiūrėti bei patikrinti siuntos būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktuose dokumentuose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

8.9. Nustačius prekių kokybės ir/ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas Prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento,  turi teisę nepriimti. Apie atsisakymą priimti Prekę ir rastus pažeidimus, Pirkėjas privalo pažymėti Prekių perdavimo-priėmimo akte ir per 2 darbo dienas raštu kreiptis į Pardavėją  elektroniniu paštu info@atidarykduris.lt.

8.10. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su Prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

8.11. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Perduodant Prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

8.12. Pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti Prekių, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų, dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių pavėluotu pristatymu ir/ar nepristatymu.

8.13. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku, dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

9. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

9.1. Parduodamų Prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9.3. Jei el. Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų įsigytoms Prekėms yra taikoma įprastinė 2 (dviejų) metų Prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi Prekių aprašymuose.

9.4. Esant nekokybiškai Prekei, Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@atidarykduris.lt.

9.5 Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo sąskaitą – faktūrą (sąskaitos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:

9.5.1. Prekės užsakymo numerį;

9.5.2. Aprašyti Prekės broko požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

10. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Pirkėjas (jeigu jis yra vartotojas LR Civilinio kodekso 6.2281 str. 2 d. prasme) turi teisę nenurodęs priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str. išlaidų, pranešdamas apie tai Pardavėjui laisva forma raštu per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos šioje Parduotuvėje, jei Prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir Prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas Prekės komplektines dalis. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į Prekių atsiėmimo vietą arba siunčiant laisvos formos pranešimą (arba pasinaudojant žemiau pateikiama pavyzdine forma) elektroniniu paštu info@atidarykduris.lt dėl Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymo. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už Prekę sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo sumokėtas Prekių pristatymo išlaidas), į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekė yra tinkamai išsiųsta.

Pirkėjui viena Sutartimi įsigijus kelias Prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų Prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių Prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 10.4. – 10.12 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai Prekes grąžina Pirkėjas.

Aš/Mes (vardas, pavardė, adresas) informuoju (-jame) apie prekės/paslaugos (prekės/paslaugos pavadinimas/dokumento Nr.), kurį užsakiau (užsakymo data) Parduotuvėje, adresu www.atidarykduris.lt, pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 str. 1 d. nuostatomis.

Prekė buvo užsakyta/gauta (užsakymo/gavimo data).

10.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

10.4. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už Prekės tinkamą supakavimą, Prekės grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės Prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip.

10.5. Prekės gali būti grąžinamos į Prekių atsiėmimo vietą arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie Prekes turi pristatyti į Prekių atsiėmimo vietą. Prieš grąžinant Prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu el. paštu info@atidarykduris.lt ir suderinti Prekių grąžinimo būdą bei adresą.

10.6. Gavęs grąžintą Prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui pinigus už Prekę. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai Prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

10.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti Prekes, netikslių duomenų ar pan.).

10.8. Bet kuriuo grąžinimo atveju, Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis Prekių pristatymo būdas.

10.9. Pirkėjas nekokybiškų Prekių pardavimo atveju, gali reikalauti pakeisti netinkamos kokybės Prekę į tinkamą, sumažinti Prekės kainą, grąžinti Prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų Prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.10. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.10.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

10.10.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.10.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenupleėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

10.10.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.10.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą – faktūrą ir užpildyti Prekių grąžinimo prašymą; 

10.10. Jeigu grąžinama Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos Prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą Prekę.

11. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir akcijos neprivalo sutapti su fizinėje Pardavėjo parduotuvėje taikomomis nuolaidomis ir akcijomis. 

11.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. 

11.3. Kai Pirkėjas įsigyja Prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už Prekę realiai sumokėta suma. 

11.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento. 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir/ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar Prekes, ir/arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, naudojantis Pirkėjo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui. 

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar Pirkimo – pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

12.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.7. Pardavėjas neatsako už Pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir/ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo – pardavimo sutartį.

13. INFORMACIJOS TEIKIMAS

13.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimai ir kita informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

13.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

13.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas Prekes ir Paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14.6. Šios taisyklės įsigalioja (atnaujintos) 2023 m. liepos 26 d.

Pirkinių krepšelis